Beräkna energi - och effektbehov för ett nytt hus.   SS-EN ISO 13790:2008
Programmet kontrollerar om huset kan godkännas enl Boverkets regler BBR 25 BBR 26  BBR 27  BBR 28
Användaren ansvarar själv för det beräknade resultatet. [version: 2020-08-17]

BBR-version,  klimat, temperatur
BBR version: Kommun: Geografisk justeringsfaktor:  0.9
  Klimatdata för: Dimensionerande VinterUteTemperatur [t=24h]: -12,2
    Klimatkorrigering [%]:
     Inomhustemperatur [°C]:
        

Hustyp, area, lägenheter och personer
   
Atemp m2, uppvärmd (>+10°C) golvarea (ej garage) Antal lägenheter 
Antal personer  

Hushållsel och tappvarmvatten - samt "gratiseffekt" från dessa och personer
Använd schablonvärden
enligt:
  Boverkets hemsidaSVEBY-programmet är bygg- och fastighetsbranschens tolkning och förtydligande av Boverkets Byggreglers funktionskrav på energihushållning. SVEBY betyder: Standardisera och verifiera energiprestanda för byggnader.
         BEN 2   BEN 3  
"gratis"
  Personvärme   Watt
  Hushållsel/verksamhetsel kWh/år    Watt
Tappvarmvatten [W] 
Soltillskott genom fönster Tappvarmvatten kWh/år   Watt

Processer i lokal, kWh/år   Watt
kWh/år    

Förluster: Transmission, ventilation, infiltration, tappvarmvatten, fastighetsenergi, kyla
Watt / °C Watt
Omslutande area[m2] 
Isolering: Um [W/m2 °C]    U? 9 048
Infiltration vid 50 Pa [l/s m2]  899
Totalt ventilationsflöde [l/s]    5 928
Vädring [kWh/m2 år] 
 Fastighetsenergi, el [kWh/år]   
[kWh/år]
Installerad eleffekt för byggnadsuppvärmning och tappvarmvatten är minst 10 W/m2    

Tidskonstant för byggnadens värmetröghet och DVUT
Lätt eller tung byggnad Tidskonstant [timmar] Dim VinterUteTemperatur [°C]
   

Ventilationsvärmeväxlare - värmepump - energislag
Årsmedelenergiverkningsgrad Watt /°C Watt
Värmeåtervinning, FTX   % netto
 
Värmepump   Värmefaktor Watt
  VPnamn; temp; kW; cop; temp; kW; cop...            Visa hjälpsida

Spetslast med: Reglerförluster [%] 
 
Primärenergifaktorer enl BBR 25, 26, 27, 28 och avsedd %-fördelning på respektive energibärare
El Andel av husets tappvarmvatten och uppvärmning [%]
Fjärrvärme Andel av husets tappvarmvatten och uppvärmning [%]
Fjärrkyla Andel av husets kyla [%]
Biobränsle (ved) Andel av husets tappvarmvatten och uppvärmning [%]
Olja Andel av husets tappvarmvatten och uppvärmning [%]
Gas Andel av husets tappvarmvatten och uppvärmning [%]

BBR 25, BBR 26, BBR 27, BBR 28 -  Energi som alstras i byggnaden eller på dess tomt [sic]
Energi från sol, vind, mark, luft eller vatten som värmer byggnaden eller tappvarmvatten [kWh/år]
El från sol, vind, mark, luft eller vatten som används till fastighetsenergi eller elkyla [kWh/år]


       

Effekt [W] vid DVUT - Beräknat resultat   
Husets effektbehov
 Watt Produktion  Watt
Byggnad (U+V+I) 15 875 Värmepump (el in, DVUT) 4395
Tillskott ("gratis") 1 486 El 0
Återvunnet från ventilationen 3 543 Totalt behov av eleffekt 4395
Specifik eleffekt Watt/m2 10
BBR el-krav, fast del 4500
Radiatorsystem 10 845 BBR el-krav, Atemp>130 7500
Tappvarmvatten 1000 BBR el-krav, vent>0.35 l/s 0
Summa värme + vv 11 845 BBR el-krav, totalt 12000

Energi [kWh/år] - Beräknat resultat
Energibehov [kWh/år] för byggnaden: 
[Regler: BBR 28 ] [Kommun: Ale ] [Klimatfil: Kungsbacka ] [Spets: El ]
Beräknat 2023-03-27 06:10:21  med www.energiberakning.se, version 2020-08-17
Balanstemperatur [°C ] 17,1 Tappvarmvatten 8 540
Gradtimmar baserade på klimatfil [Kh] 85 121 Byggnadsuppvärmning 33 824
Tillgodogjord solenergi genom fönster 0 Värmeenergi från byggnad / tomt, solfångare -
Verkningsgrad uppvärmning [%] 100 Köpt värmeenergi /Fgeo
    El köpt värmeenergi /Fgeo 46 122
Transmission, brutto [kWh/år] 31 330 El Fastighetsenergi 374
Ventilation + Infiltration, bto [kWh/år] 23 632 El använt för kyla 0
    El från byggnaden / tomt -
    El, summa köpt elenergi 46 496
    Fjärrkyla, frikyla 0
    Byggnadens energianvändning kWh/år 46 496
Atemp [m2] 430 Specifik enegianvändning, [kWh/m2 år] 108
  Hushållsel 12810
  Total energi [kWh/år] 59 306


Energibehov [kWh/år] för byggnaden, med värmepump:
Värmeenergi från byggnad / tomt, solfångare (gratis)  
Värmepumpens täckningsgrad [%]
El till värmepumpens motor
 
El till värmepumpens motor + spets (Summa)
El fastighetsenergi
El använt för kyla  
Fjärrkyla, Frikyla [kWh/år]
El från byggnaden / tomt (gratis)  
Byggnadens energianvändning [kWh/år]  
Specifik energianvändning [kWh/m2 år]
Cost Optimal calculation   

Beräknat resultat: Byggnadens primärenergital m fl, jämfört med krav enligt BBR 28
  Byggnad Byggnad + VP   BBR krav max Godkänd
Klimatskärmens luftläckage [l/s m2] 0.6 0.6
U-medel för klimatskärm [W/m2 K] 0.29 0.29 0,40 Ja
Maximalt eleffektbehov vid DVUT [W] 11 845 4395 12000 Ja
Primärenergi el [kWh/år] 74394  
Primärenergi (fjärrv, biobränsle, olja, gas) 0    
Summa primärenergi [kWh/år] 74394
Byggnadens primärenergital [kWh/m2 år] 173 90 Ja
        Utskrift


  Beräkningen kan skickas som en länk i ett e-mail till den som skall kontrollera den.

   Starta mitt mailprogram för att skicka beräkningen med e-mail.
  

  Reservalternativ:
 1. Markera texten, tryck sedan Ctrl + C för att kopiera texten.
 2. Starta ditt mailprogram. Klistra in texten ( Ctrl +V ). ( Tryck Enter efter texten. Då skapas en länk.)
 3. Mottagaren behöver bara klicka på länken i sitt e-mail. Då startar programmet med den färdiga beräkningen. 

[This energy calculation for a new building conforms to Swedish national building code.
 It calculates maximum need of heating power and energy use for a year.]

Skriv ut sidan


Endast för Kontrollstation 2015:

1. Kalibrera beräkningen mot uppmätta värden.
  Uppmätt kWh/år:      Beräknad kalibreringfaktor:


2. Kalibrera U-medel så att energianvändning enligt BBR 19 uppnås.

   Ange BBR:s kravnivå [kWh/m2 år]:

     Beräknad ny U-medel: 0  W/m2 K  (max 0.40 för bostad resp 0.60 för lokal)


  Antal beräkningar: 0