Beräkna nyttiggjord solenergi via fönster samt kylbehov i byggnad. [version 2012-03-18 - 2016-04-10]

 Byggnad namn:              sol kyla

Klimat och läge
Tag soldata från: Lattitud [° Nord]:
Longitud [° Ost]:

Uppgifter om byggnaden
Atemp [m2]: Värmekapacitet [J/K]:   %
Aom [m2]: Internt värmetillskott [W]:  
U-medel [W/m2 K]: Temperatur inomhus [°C]:  
Ventilation [l/s m2]: Högsta accepterade inomhustemperatur [°C]:  
Infiltration [l/m2 s]: Forcerat ventilationsflöde [l/s m2]:  
 
Effektbehov [W/K]: 208 Verkningsgrad för eventuell elektrisk kylmaskin:  

Registrera de olika glaspartierna
 Glasparti nummer: Reduktion av instrålning
 Fönstertyp: Avskärmning [%]:
 Riktning: Skuggfaktor [%]:
Glasarea [m2]: Rörligt solskydd [%]:
Fönstrets lutning [°]: g-värde:

   

Beräknat resultat
Direkt solstrålning på glasens utsida [kWh / år]  0
Diffus strålning på glasens utsida [kWh / år]  0
Solenergi på insidan av glas  [kWh / år]  0
Nyttiggjord solenergi som kan tas med i energibalansberäkningen [kWh / år]  0
   
Kylenergibehov [kWh / år]  0
Antal timmar som kyla behövs [h]  0
Högsta kyleffektbehov pga utetemperatur, sol och internvärme [kW]  0
Högsta kyleffekt av forcerad ventilation [kW]  0
Högsta kyleffekt från kylmaskin [kW]  0
Levererad kylenergi från kylmaskin [kWh / år]  0
Kylenergi till energibalansberäkningen, om huset är elvärmt enl BBR [kWh / år]  0
          Kylenergi som tas med i energibalansberäkningen... om huset har elektrisk kylmaskin och annat uppvärmningssätt än elvärme  enl BBR [kWh / år]  0  

 

   

   Air conditioning, sun window heating glasing
  [ Calculate solar energy gains + energy and power need for building cooling, HVAC system]