Beräkna energi - och effektbehov för ett nytt hus.
Kontrollera om det kan godkännas enligt Sveriges byggregler, BBR 16... BBR 19, 20
Användaren ansvarar själv för det beräknade resultatet. [version: 2012-08-14]

BBR-version,  klimat, temperatur
BBR version Län Klimatzon  enl BBR  I
  Temperatur för orten  Dim  VinterUteTemperatur [°C] 
    Inomhustemperatur [°C] 
     Sommar Max medeldygn [°C] 
      Vinter Min medeldygn [°C] 
 
Hustyp, area, lägenheter och personer
Atemp m2, uppvärmd (>+10°C) golvarea (ej garage) Antal lägenheter 
Antal personer
 

Hushållsel och tappvarmvatten - samt "gratiseffekt" från dessa och personer
Använd schablonvärden
enligt:
Boverkets hemsida SVEBY-programmet är bygg- och fastighetsbranschens tolkning och förtydligande av Boverkets Byggreglers funktionskrav på energihushållning. SVEBY betyder: Standardisera och verifiera energiprestanda för byggnader.
"gratis"
Personvärme Watt
Hushållsel/verksamhetsel kWh/år Watt
Tappvarmvatten [W] 
Tappvarmvatten kWh/år Watt
Processer i lokal, kWh/år Watt
    Övrigt tillskott (sol) kWh/år

Förluster: Transmission, ventilation, infiltration, tappvarmvatten, fastighetsenergi, kyla
Watt / °C Watt
Fördefinierade byggnader        Omslutande area[m2] 
  Isolering: Um [W/m2 °C]  U?
Infiltration vid 50 Pa [l/s m2] 
Totalt ventilationsflöde [l/s] 
Vädring [kWh/m2 år] 
   
 Fastighetsenergi, el [kWh/år]   
Kyla [kWh/år] 

Tidskonstant för byggnadens värmetröghet
Lätt eller tung byggnad Tidskonstant [timmar] Dim VinterUteTemperatur [°C]
 

Ventilationsvärmeväxlare - värmepump - energislag
Årsmedelverkningsgrad för FTX Watt /°C Watt
Värmeåtervinning   % netto
 
Värmepump Temperatur ute °C Värmefaktor Watt
-30.3
            
Spetslast med:
 
       

Effekt [W] vid DVUT - Beräknat resultat   
  
Husets effektbehov
 Watt Produktion  Watt
Byggnad (U+V+I) 0 Värmepump (el in, DVUT) 0
Tillskott ("gratis") El
Fastighetsenergi (el) Effekt
Återvunnet från ventilationen Totalt behov av eleffekt
Specifik eleffekt Watt/m2
BBR el-krav, fast del
Radiatorsystem 0 BBR el-krav, Atemp>130
Tappvarmvatten BBR el-krav, vent>0.35 l/s
Summa värme + vv BBR el-krav, totalt


Energi [kWh] - Beräknat resultat
Husets energibehov
Balanstemperatur °C 0 Energi för varmvatten 0
Gradtimmar 0 Energi från värmesystemet 0
Verkningsgrad [%] 0
  Total värmenergi, kWh/år 0
KylEnergi [kWh/år] 0 Hushållsel, kWh/år 0
Specifik enegianvändning, [kWh/m2 år] 0 Fastighetsenergi, kWh/år 0
Krav enligt BBR, max  [kWh/m2 år] 0 Total energi, kWh/år 0

Husets energibehov med värmepump
Värmepumpens täckningsgrad [%]
Värmepumpens energibehov, kWh/år
Kompletterande (spets), kWh/år
Energibehov för värme, summa kWh/år
Fastighetsenergi, kWh/år
KylEnergi [kWh/år]
Specifik energianvändning, kWh/m2 år
Skriv ut sidan

 [This energy calculation for a new building conforms to Swedish national building code.
 It calculates maximum need of heating power and energy consumption over a year.]

  Beräkningen kan skickas som en länk i ett e-mail till den som skall kontrollera den.

   Starta mitt mailprogram för att skicka beräkningen med e-mail.
  

  Reservalternativ:
 1. Markera texten, tryck sedan Ctrl + C för att kopiera texten.
 2. Starta ditt mailprogram. Klistra in texten ( Ctrl +V ). ( Tryck Enter efter texten. Då skapas en länk.)
 3. Mottagaren behöver bara klicka på länken i sitt e-mail. Då startar programmet med den färdiga beräkningen.