Dynamisk (1h) beräkning av energi- och effektbehov för ett hus.   SS-EN ISO 13790:2008
Programmet kontrollerar om huset kan godkännas av kommunen enl Boverkets regler   BBR 29
Användaren ansvarar själv för det beräknade resultatet. [version: 20230311 ]
 
Country:   Language:
       
BBR-version,  klimat, temperatur
  BBR version : Kommun:      Geografisk justeringsfaktor:  1
         
Klimatdata för: Ort i Sverige:   Dimensionerande VinterUteTemperatur [t=24h]: -15.5
  Internationell ort:    Klimatkorrigering [%]:
       Inomhustemperatur [°C]:
       Ladda upp en alternativ klimatfil      
Sveby         
Shiny Weather        

Hustyp, area, lägenheter och personer
   
Atemp m2, uppvärmd (>+10°C) golvarea (ej garage) Antal lägenheter 
Antal personer  

"Gratisvärme" från hushållsel, tappvarmvatten, personer, processer och sol genom fönster.
Använd schablonvärden
enligt:
  Boverkets hemsidaSVEBY-programmet är bygg- och fastighetsbranschens tolkning och förtydligande av Boverkets Byggreglers funktionskrav på energihushållning. SVEBY betyder: Standardisera och verifiera energiprestanda för byggnader.
         BEN 2   BEN 3 "gratis"
  Personvärme   Watt
  Hushållsel/verksamhetsel kWh/år    Watt
Tappvarmvatten Watt 
  Tappvarmvatten kWh/år   Watt
  Processer i lokal, kWh/år   Watt
    
Soltillskott genom fönster        Beräkna     kWh/år

Förluster: Transmission, ventilation, infiltration, tappvarmvatten, fastighetsenergi, kyla
Watt / °C Watt
Omslutande area [m2] 
Beräkna Um   Isolering: Um [W/m2 °C]    919
Infiltration vid 50 Pa [l/s m2]  53
Specifisera VAV     Totalt ventilationsflöde [l/s]   357
Vädring [kWh/m2 år]   
  Fastighetsenergi, el [kWh/år]  
Kyla [kWh/år]  
Fjärrkyla [kWh/år]    
Frikyla [kWh/år]    
Reglerförluster [%]    
Rör- Kanalförlust m.m. [W] Beräkna  
Rör- Kanalförlust m.m. [W/K]    

Tidskonstant för byggnadens värmetröghet och DVUT
Lätt eller tung byggnad Tidskonstant [timmar] Dim VinterUteTemperatur [°C]
   

Ventilationsvärmeväxlare - FTX
Årsmedelenergiverkningsgrad Watt /°C Watt
Värmeåtervinning, FTX   % netto
 
 
Värmepump
  Marknad/Land: Typ: Fabrikat / Företag Modell
   
Max framledningstemperatur     °C   
 temp1; kW1; cop1; temp2; kW2; cop2...      Värmefaktor  Watt vid DVUT
       Visa hjälpsida    


                  

Byggnadens effektbehov under årets timmar. Timmarna är sorterade enligt: Timma med högre effektbehov till vänster. Byggnadens effektbehov under årets timmar. Timmarna är sorterade enligt: Timma med högre effektbehov till vänster. Värmepumpens avgivna effekt beroende på storlek, framledningstemperatur, brinetemperatur samt utelufttemperatur om det är en uteluftvärmepump. Värmepumpens avgivna effekt beroende på storlek, framledningstemperatur, brinetemperatur samt utelufttemperatur om det är en uteluftvärmepump.
Energibärare... [El, fjärrvärme, biobränsle, olja eller gas]
Ange nedan %-fördelning, av den eller de energibärare som ska användas, för att värma huset och tappvarmvattnet. En värmepumps motor räknas alltid som eldriven, av programmet.
Viktningsfaktorer enl BBR - och avsedd %-fördelning på respektive energibärare
El Andel av husets tappvarmvatten och uppvärmning [%]
Fjärrvärme Andel av husets tappvarmvatten och uppvärmning [%]
Biobränslen, fasta, flytande eller gasformiga Andel av husets tappvarmvatten och uppvärmning [%]
Fossil olja Andel av husets tappvarmvatten och uppvärmning [%]
Fossil gas Andel av husets tappvarmvatten och uppvärmning [%]
Annat Andel av husets tappvarmvatten och uppvärmning [%]

BBR:        Energi som alstras i byggnaden eller på dess tomt  [sic]
Energi från sol, vind, mark, luft eller vatten som värmer byggnaden eller tappvarmvatten [kWh/år]
El från sol, vind, mark, luft eller vatten som används till fastighetsenergi eller elkyla [kWh/år]


   

       Effekt [W] vid DVUT - Beräknat resultat   
Effektbehov och BBR-krav
 Watt Produktion  Watt
Byggnad (U+V+I) 1 328 Värmepump (el in, DVUT) 0
Tillskott ("gratis") 43 El 1285
Återvunnet från ventilationen 0 Totalt behov av eleffekt 1 285
Specifik eleffekt Watt/m2 71,4
      BBR el-krav, fast del 0
Radiatorsystem 1 285 BBR el-krav, Atemp>130 0
Tappvarmvatten BBR el-krav, vent>0.35 l/s 0
Summa värme + vv 1285 BBR el-krav, totalt 0


Energi [kWh/år] - Beräknat resultat
Energibehov [kWh/år] för byggnaden: 
[Regler: BBR 29 ] [Kommun: Stockholm ] [Klimatfil: Stockholm ]
Beräknat 2024-04-22 23:38:00  med www.energiberakning.se, version 20230311
Balanstemperatur [°C ] 19,7 Tappvarmvatten
Gradtimmar baserade på klimatfil [Kh] 109 559 Byggnadsuppvärmning 3 893
Tillgodogjord solenergi genom fönster 0 Värmeenergi från byggnad / tomt, solfångare
Verkningsgrad uppvärmning [%] 100 Värmeenergi (köpt) 3 893
Transmission, brutto [kWh/år] 2 882 El Fastighetsenergi 0
Ventilation + Infiltration, bto [kWh/år] 1 215 El använt för kyla 0
    El från byggnaden / tomt
Elenergi (köpt)
    Fjärrkyla
    Byggnadens energianvändning kWh/år 3 893
Atemp [m2] 18 Specifik enegianvändning, kWh/m2 år 216
  Hushållsel 540
  Total energi, kWh/år 4 433


Energibehov [kWh/år] för byggnaden, med värmepump:  
Värmeenergi från byggnad / tomt, solfångare (gratis)  
Värmepumpens täckningsgrad [%]
El till värmepumpens motor
 
El till värmepumpens motor + spets (Summa)
El fastighetsenergi
El använt för kyla  
Fjärrkyla, Frikyla [kWh/år]
El från byggnaden / tomt (gratis)  
Byggnadens energianvändning [kWh/år]  
Specifik energianvändning [kWh/m2 år]  
Cost Optimal calculation   

Beräknat resultat: Byggnadens primärenergital m fl, jämfört med krav enligt BBR 29
  Byggnad Byggnad + VP   BBR krav max Godkänd
Klimatskärmens luftläckage [l/s m2] 0.6 0.6 Ja
U-medel för klimatskärm [W/m2 K] 0.5 0.33 Nej
Maximalt eleffektbehov vid DVUT [W] 1285
Summa primärenergi [kWh/år] 7007
Byggnadens primärenergital [kWh/m2 år] 389
        Utskrift


  Beräkningen kan skickas som en länk i ett e-mail till den som skall kontrollera den.

   Starta mitt mailprogram för att skicka beräkningen med e-mail.
  

  Reservalternativ:
 1. Markera texten, tryck sedan Ctrl + C för att kopiera texten.
 2. Starta ditt mailprogram. Klistra in texten ( Ctrl +V ). ( Tryck Enter efter texten. Då skapas en länk.)
 3. Mottagaren behöver bara klicka på länken i sitt e-mail. Då startar programmet med den färdiga beräkningen. 

[This energy calculation for a new building conforms to Swedish national building code.
 It calculates maximum need of heating power and energy use for a year.]

Skriv ut sidan


Endast för Kontrollstation 2015:

1. Kalibrera beräkningen mot uppmätta värden.
  Uppmätt kWh/år:      Beräknad kalibreringfaktor:


2. Kalibrera U-medel så att energianvändning enligt BBR 19 uppnås.

   Ange BBR:s kravnivå [kWh/m2 år]:

     Beräknad ny U-medel: 0  W/m2 K  (max 0.40 för bostad resp 0.60 för lokal)


  Antal beräkningar: 0